POMURJE: TRAJNOSTNI REGIONALNI RAZVOJ OB REKI MURI

ZBORNIK 20. Zborovanja slovenskih geografov

Ljutomer - Murska Sobota, 26.-28. marec 2009

 

KAZALO

Tatjana Kikec
UVODNA BESEDA

Marijan M. Klemenčič
POMURJE IN REGIONALNA IDENTITETA PREKMURJA

Jernej Zupančič
OB ETNIČNEM IN DRŽAVNEM ROBU NA SLOVENSKEM VZHODU

Mitja Bricelj
PODNEBNE SPREMEMBE SO RAZVOJNA PRILOŽNOST POMURJA

Darko Ogrin
SPREMINJANJE PODNEBJA V PREKMURJU PO 2. SVETOVNI VOJNI

Blaž Komac in Matija Zorn
PLAZOVITOST V POMURJU

Peter Frantar
ZNAČILNOSTI VODNEGA CIKLA V POMURJU

Valentina Brečko Grubar
HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POREČJA KOT OSNOVA ZA CELOSTNO UPRAVLJANJE S POREČJEM MURE

Lidija Globevnik
CELOSTEN POGLED NA VODE POREČJA MURE IN UPRAVLJANJA Z NJIMI

Jože Novak
POPLAVNA ZAŠČITA IN UKREPI OB NASTOPU VISOKIH VODA V POREČJU MURE

Blaž Repe
IZGUBA RODOVITNOIH PRSTI PREKMURJA ZARADI TRAJNIH SPREMEMB RABE TAL

Tomaž Cunder
KMETIJSTVO V POMURJU DANES IN JUTRI

Marcela Uršič
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLIŠČ IN GOZDOV RS KOT DEJAVNIK TRAJNOSTNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA POMURJA

Ana Vovk Korže in Danijel Vrhovšek
EKOREMEDIACIJE KOT PRILOŽNOST ZA INOVATIVNI REGIONALNI RAZVOJ

Petra Gostinčar, Boštjan Jerebic, Jani Kozina, Barbara Lampič, Karmen Peternelj in Jernej Tiran
KRAJINSKI PARK GORIČKO: OMEJITVE IN MOŽNOSTI ZA RAZVOJ ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Aleksander Jakoš
DEMOGRAFSKA SLIKA POMURJA V PROSTORU IN ČASU

Uroš Horvat
NARAVNO IN SELITVENO GIBANJE PREBIVALSTVA V POMURJU PO LETU 2000

Damir Josipovič
ROMI IN PREKMURJE: SPREMEMBE V ETNO-DEMOGRAFSKI STRUKTURI PO LETU 1991

Robert Ivanc
STRUKTURA ROMSKIH NASELIJ V PREKMURJU S POUDARKOM NA INFRASTRUKTURNI OPREMLJENOSTI

Andrej Černe in Simon Kušar
VLOGA NASELIJ V POSELITVENEM SISTEMU POMURJA

Branko Pavlin
TRG BIVALNIH NEPREMIČNIN V POMURJU 2004-2008

Marjan Ravbar
NALOŽBE IN USTVARJALNOST: GEOGRAFSKA ANALIZA RAZVOJNIH DEJAVNIKOV V POMURJU

Tatjana Vokić
ROKODELSKE OBRTI – PRILOŽNOSTI ZA REGIONALNI RAZVOJ POMURJA

Katja Vintar Mally, Žiga Rešek, Katarina Trstenjak, Matjaž Budkovič, Žiga Ban in Sabina Žnidarič
ZAGATE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V POMURJU

Simon Kušar
PROSTORSKI POTENCIALI POMURSKE RAZVOJNE REGIJE

Wolfgang Fischer in Judith Pizzera
SIMILAR FUTURE CHALLENGES IN REGIONAL DEVELOPMENT IN TWO REGIONS UPPER STYRIA WEST AND POMURJE

Bojan Erhartič
TERASE JERUZALEMSKIH GORIC KOT KRAJINSKA VREDNOTA

Anita Žalik, Rok Ciglič, Petra Gostinčar in Klemen Gostič
PRIKAZ POKRAJINE S POMOČJO GEOGRAFSKE PANORAME NA PRIMERU SERDIŠKEGA IN SOTINSKEGA BREGA

Anita Polanec
GIBANJE ŠTEVILA UČENCEV NA OŠ SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Avgust Bukovec
DEMOGRAFSKO – GOSPODARSKI RAZVOJ VASI LIPA PO 2. SVETOVNI VOJNI

Mateja Peterka
CANKOVA, PRIMER PREOBRAZBE IZ AGRARNEGA V URBANO NASELJE

Natalija Gostonj
SOCIALNI PROSTOR MLADIH V MURSKI SOBOTI

Matej Gabrovec, Marjan Lep in Beno Mesarec
ODZIV PREBIVALCEV MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA NA IZBOLJŠAVE V JAVNEM POTNIŠKEM PROMETU

Aljaž Plevnik in Jani Kozina
PROMETNA DOSTOPNOST IN REGIONALIZACIJA SLOVENIJE

Wolfgang Fischer in Selina Weigl
INNER PERCEPTIONS AND REGIONAL IDENTITY AMONG THE YOUTH – A COMPARATIVE STUDY

Miha Staut
GEOGRAFIJA SRČNOŽILNIH BOLEZNI V SLOVENIJI: KONVERGENCA V Z ZDRAVJEM POVEZANIH KULTURNIH PRAKSAH

Janez Berdavs
OCENJEVANJE TRAJNOSTNOSTI RAZVOJA NA LOKALNI RAVNI

Karmen Kolenc Kolnik
GEOGRAFSKO IZOBRAŽEVANJE JE DEL IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc in Polona Demšar Mitrovič
DANES ZA JUTRI – VLOGA GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNE PRIHODNOSTI

Jurij Senegačnik
AVTOHTONE NARODNE MANJŠINE V EVROPSKIH GEOGRAFSKIH UČBENIKIH ZA NIŽJO STOPNJO SEKUNDARNEGA IZOBRAŽEVANJA

Igor Lipovšek
OPISOVALNA, RAZLAGALNA ALI RAZISKOVALNA GEOGRAFIJA V ŠOLI

Eva Slekovec
IZVEDBA TERENSKEGA DELA V GIMNAZIJSKEM PROGRAMU

Slavko Brinovec
VSESTRANSKA UPORABA ELEKTRONSKEGA UČBENIKA GEOGRAFIJA SLOVENIJE IN PRIROČNIKA ZA UČITELJE PRI POUKU GEOGRAFIJE

Tatjana Ferjan
KAKŠNE MOŽNOSTI ZA USTVARJALNOST NUDI POUK GEOGRAFIJE?

 

 
NAZAJ