DRUŠTVO GEOGRAFOV POMURJA

Statut

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/95 in 89/99) je ustanovni občni zbor, dne 18. 11. 2005 sprejel sklep o ustanovni Društva geografov Pomurja ter sprejel

Statut Društva geografov Pomurja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ime društva je DRUŠTVO GEOGRAFOV POMURJA (v nadaljnjem besedilu DGP). Območje delovanja DGP je Republika Slovenija. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež DGP je v Murski Soboti, Šolsko naselje 12.

2. člen
DGP je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje geografov, študentov geografije in drugih zainteresiranih oseb, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo na amaterski podlagi.

3. člen
DGP ima svoj znak in pečat. Znak društva je okrogel, s tremi vodoravnimi črtami, ki ponazarjajo reko Muro in pomurske ravnice, zgornji del pa sta dve poševnici, ki ponazarjata gričevja na obeh straneh ravnic. Pečat je okrogle oblike s premerom 3 cm v sredini z znakom in v spodnjem robu z napisom: Društvo geografov Pomurja.

4. člen
DGP se lahko priključi Zvezi geografskih društev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZGDS) in je z ostalimi geografskimi društvi enakopravno vključeno v delovanje zveze.

5. člen
DGP se lahko včlani tudi v drugo sorodno organizacijo v Republiki Sloveniji, v tujini ali v mednarodno organizacijo, katerih namen je razvoj geografske znanosti, teorije in prakse geografije, naravoslovja in družboslovja. DGP se lahko povezuje samostojno ali pa prenese povezovanje na ZGDS.

6. člen
DGP zastopa predsednik v skladu z določili statuta, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oziroma pooblaščeni član upravnega odbora. Podpisniki so predsednik, podpredsednik in pooblaščeni član DGP.

II. DELOVANJE DGP

7. člen
Delovanje DGP je javno.
Javnost dela se zagotavlja z:
- obveščanjem članov in javnosti o delu z vabili, oglasi in obvestili v sredstvih javnega obveščanja,
- z javnimi občnimi zbori,
- seje organov DGP so praviloma odprtega značaja, razen v izjemnih primerih, o čemer odloči ta organ,
- daje članom na vpogled dokumentacijo o delu DGP,
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

8. člen
Namen DGP je razvijanje geografske znanosti in geografskega izobraževanja, uveljavljanje geografije v družbi, strokovno izobraževanje članov in popularizacija geografskih spoznanj.

9. člen
Naloge DGP so:

- povezovanje in združevanje geografov, strokovnjakov sorodnih ved in drugih zainteresiranih oseb,
- vzpodbujanje sodelovanja geografov z drugimi strokami,
- dajanje pobud in sodelovanje pri proučevanju aktualne geografske problematike,
- priprava strokovnih mnenj o aktualnih problemih, relevantni z vidika geografske stroke,
- skrb za aplikacijo strokovnih spoznanj v družbi,
- popularizacija geografije in geografskih vsebin med mladimi,
- pospeševanje raziskovalne dejavnosti,
- skrb za uveljavljanje geografije v procesu izobraževanja,
- sodelovanje pri strokovnem izpopolnjevanju učiteljev geografije,
- skrb za popularizacijo geografskih spoznanj in geografije med člani in v širši družbi.

10. člen
Dejavnosti DGP so:
- organiziranje strokovnih posvetovanj, predavanj, seminarjev, strokovnih geografskih ekskurzij, geografskih taborov, priložnostnih razstav idr.,
- obveščanje zainteresirane javnosti o dejavnostih društva,
- obveščanje članov društva o aktualnih temah, problemih stroke ter aktualni strokovni publikaciji,
- sodelovanje z geografskimi in sorodnimi društvi doma in v tujini,
- sodelovanje v sredstvih javnega obveščanja pri obravnavanju aktualnih geografskih problematik ter vprašanjih geografije in pouka geografije,
- sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s proučevanjem in poučevanjem geografije in sorodnih strok,
- objavljanje strokovnih prispevkov v slovenskih in tujih strokovnih publikacijah,
- izdajanje lastnih strokovnih publikacij v skladu z veljavnimi predpisi,
- sodelovanje z organizacijami, državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in drugimi pri vseh akcijah, ki zadevajo geografijo,
- izobraževanje javnosti za sodelovanje na prostorskih konferencah,
- izobraževanje učiteljev za kakovostni prostorski razvoj v lokalnem/šolskem okolju,
- izdelovanje geografskih učnih pripomočkov,
- vzpodbujanje osnovno- ter srednješolske mladine za izdelavo raziskovalnih nalog s področja geografije ter nudenje strokovne pomoči pri njihovi izdelavi,
- sodelovanje na regijskem ter državnem tekmovanju mladih raziskovalcev,
- sodelovanje in organizacija geografskih tekmovanj na regionalni in državni ravni,
- priprava in sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag za razvojne projekte,
- strokovne storitve ustanovam in lokalnim skupnostim v regiji.

11. člen
DGP ima redne in častne člane.

12. člen
Redni član DGP je lahko oseba, navedena v 1. členu statuta, ki je starejša od 18 let in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
- je končala eno od smeri geografskega izobraževanja,
- je študent (-ka) ene od smeri geografskega izobraževanja,
- je oseba, ki jo zanima geografija in je to pokazala z udeležbo v raznih društvenih dejavnostih.

13. člen
Častni član DGP je oseba, ki si je pridobila posebne zasluge pri delovanju DGP, pri razvoju geografske znanosti, v geografskem izobraževanju ali v praksi. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju geografske znanosti. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja.

14. člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

15. člen
Član DGP lahko postane tudi državljan tuje države, pod enakimi pogoji.

16. člen
Sprejem članov.
Redne člane DGP sprejme upravni odbor na podlagi njihove pisne vloge, iz katere mora biti razvidno, da prosilec izpolnjuje enega od pogojev iz 12. člena.
Oseba postane redni član DGP z dnem podpisa pristopne izjave in plačilom članarine za tekoče leto.
V primeru, da upravni odbor odkloni vlogo za sprejem, se lahko prosilec pritoži na občni zbor DGP.
Častnega člana DGP imenuje občni zbor na predlog upravnega odbora.

17. člen
Redni člani DGP imajo naslednje pravice:
- sodelujejo pri vseh dejavnostih DGP,
- sodelujejo pri oblikovanju programa dela in nalog DGP,
- so obveščeni o vseh dejavnostih in odločitvah DGP,
- volijo in so voljeni v vse organe DGP,
- imajo pravico do vpogleda v dokumentacijo o delu DGP,
- sodelujejo pri delu ZGDS in njenih organov v skladu s statutom ZGDS.
Dolžnosti rednih članov DGP so:
- uresničevanje ciljev in nalog DGP v skladu s tem statutom,
- redno plačevanje članarine.
Častni člani DGP imajo vse pravice in dolžnosti rednih članov, razen plačevanja članarine.
Sponzorji imajo pravico, da so obveščeni o delovanju DGP. Seznam sponzorjev se vsako leto objavi na občnem zboru DGP ali v društvenih obvestilih.

18. člen
Redno članstvo v DGP preneha:
- s prostovoljnim izstopom na temelju pisne izjave upravnemu odboru,
- s črtanjem, če član kljub opominu ne plača članarine; črta ga upravni odbor,
- z izključitvijo v primeru hujše kršitve statuta DGP,
- s smrtjo.

III. ORGANI DRUŠTVA

19. člen
Organi DGP so:
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija.
Mandatna doba organov traja dve leti. Upravni odbor lahko ustanovi komisije, sekcije ali delovne skupine za opravljanje določenih nalog DGP.

20. člen
Občni zbor je najvišji organ DGP. Sestavljajo ga vsi redni in častni člani.
Občni zbor DGP je reden ali izreden. Redni občni zbor se sestane najmanj enkrat letno. Izredni občni zbor se sestane po potrebi in lahko sklepa le o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

21. člen
Naloge občnega zbora so:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut DGP in druge splošne akte,
- določa smernice za delo DGP,
- sprejema program dela DGP za naslednje leto,
- voli in razrešuje predsednika DGP, upravni odbor ali posamezne člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in disciplinske komisije,
- predlaga smernice za delovanje ZGDS in daje izhodišča za skupne naloge, ki jih DGP prenese na ZGDS,
- voli predstavnike DGP v organe ZGDS in v druge sorodne organizacije iz 5. člena statuta,
- odloča o pritožbah članov DGP zoper sklepe ali odločitve upravnega odbora,
- razsoja v primeru hujše kršitve statuta DGP in lahko dokončno izključi kršilca iz DGP,
- imenuje častne člane,
- na predlog upravnega odbora podeljuje članom "Priznanja" za požrtvovalno delo v DGP ali v geografski stroki,
- odloča o prenehanju delovanja DGP in o združevanju z drugimi društvi,
- sklepa o drugih zadevah DGP,
- določa višino članarine.

22. člen
Redni občni zbor skliče upravni odbor najmanj 15 dni prej. Upravni odbor določi čas in kraj občnega zbora ter oblikuje predlog dnevnega reda.

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica članov DGP. Če takrat občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut. Po tem času je občni zbor sklepčen, če je navzočih najmanj osem članov DGP.

Izredni občni zbor lahko skliče upravni odbor na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na pisno zahtevo tretjine članov DGP. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 1 meseca po prejemu zahteve. V nasprotnem primeru skliče izredni občni zbor predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali.

Izredni občni zbor ne more odločati o spremembah statuta ter o prenehanju delovanja DGP.

23. člen
Občni zbor izvoli izmed prisotnih članov DGP delovno predsedstvo, ki vodi občni zbor. Do izvolitve delovnega predsedstva vodi občni zbor predsednik DGP.

24. člen
Občni zbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen odločanja o prenehanju delovanja DGP, ko je potrebna dvotretjinska večina vseh članov DGP.
Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane DGP.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja.

25. člen
Odločanje na občnem zboru in volitve je praviloma javno, razen če občni zbor ne odloči drugače.

26. člen
Izvoljeni predstavniki in organi DGP so za svoje delo odgovorni občnemu zboru. Če predstavniki ali organi DGP kot celote ne izpolnjujejo svojih obveznosti, ali delujejo v nasprotju s statutom DGP oziroma s smernicami, ki jih je postavil občni zbor, se lahko odpokličejo. Odpoklic lahko predlagajo vsi organi DGP ali dvajsetina članov DGP. O odpoklicu odloča občni zbor.

27. člen
Upravni odbor je izvršilni organ DGP in vodi delovanje DGP med dvema rednima občnima zboroma ter opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

28. člen
Upravni odbor opravlja naslednje naloge:
- izvršuje sklepe občnega zbora,
- v skladu s smernicami občnega zbora pripravlja in izvršuje program dela,
- sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu DGP,
- izdeluje predlog statuta in drugih splošnih aktov DGP,
- vodi finančno poslovanje DGP,
- vodi evidenco članstva,
- ustanavlja komisije, sekcije ali delovne skupine za opravljanje določenih nalog DGP,
- odloča o pritožbah članov DGP zoper sklepe ali odločitve komisij ali delovnih skupin,
- predlaga občnemu zboru kandidate za častne člane DGP,
- evidentira in predlaga občnemu zboru kandidate za funkcije v ZGDS in drugih sorodnih organizacijah iz 5. člena statuta,
- opravlja druge naloge v skladu s smernicami občnega zbora.

29. člen
Upravni odbor ima 5 članov. Sestavljajo ga predsednik DGP, ki je tudi predsednik upravnega odbora, tajnik, blagajnik in 2 člana, ki jih izvoli občni zbor.

30. člen
Če se število članov upravnega odbora iz kakršnegakoli razloga zmanjša, upravni odbor kooptira na njihovo mesto največ dva kooptirana člana, ki so enakopravni člani upravnega odbora, vendar le do prvega naslednjega rednega občnega zbora.

31. člen
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, ob njegovi odsotnosti pa po njegovem pisnem pooblastilu eden izmed članov upravnega odbora. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Sklepi in odločitve se sprejemajo z večino glasov navzočih članov.

32. člen
Občni zbor izvoli izmed rednih članov DGP predsednika DGP. Predsednik predstavlja DGP in ga zastopa s polnimi pooblastili in je odredbodajalec za izvrševanje finančnih zadev. Predsednik DGP je tudi predsednik upravnega odbora DGP. Predsednik je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru.
V času odsotnosti nadomešča predsednika društva po njegovem pisnem pooblastilu eden izmed članov upravnega odbora.

33. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

34. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna dva člana. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti.

35. člen
Disciplinska komisija
Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo dveh let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Disciplinski pravilnik sprejme občni zbor najkasneje leto dni po ustanovitvi društva.

36. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
- kršitve določb statuta,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
- neizvrševanje sklepov občnega zbora,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

37. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
Zoper sklep, ki ga izreče disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

38. člen
DGP ima lahko sekcije, ki delujejo avtonomno v skladu s statutom DGP in lastnimi pravili.
Sekcija je skupina članov DGP (minimalno število članov je 10), ki jih združuje skupen interes, katerega želijo uresničevati v okviru dejavnosti DGP.
Sekcijo ustanovi upravni odbor na predlog skupine članov DGP.
Sekcija ni pravna oseba.
Sekcija ima lahko lastna pravila, ki ne smejo biti v nasprotju s statutom DGP.
Sekcija ima predstavnika v upravnem odboru DGP, ki skrbi za povezavo med DGP in sekcijo ter poroča o njenem delu.
Sekcija preneha delovati, če preneha interes njenih članov ali če tako sklene upravni odbor DGP.

IV. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE

39. člen
DGP pridobiva finančna sredstva iz:
- članarine,
- dohodkov iz društvene dejavnosti in naslova materialnih pravic,
- prispevkov sponzorjev,
- prispevkov drugih fizičnih in pravnih oseb,
- daril in volil,
- drugih virov v skladu z zakonom.

40. člen
Premoženje DGP sestavljajo finančna sredstva, premičnine in nepremičnine. Z njim upravlja upravni odbor, razen pri pravnem prometu z nepremičninami, kjer odloča občni zbor.

41. člen
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

42. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejema občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

43. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Pravilnik o finančno materialnem poslovanju sprejme občni zbor najkasneje leto dni po ustanovitvi društva.
Društvo ima svoj račun pri Novi Ljubljanski banki v Murski Soboti.

44. člen
Delo blagajnika je javno.
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

45. člen
Finančno-materialno poslovanje DGP nadzoruje občni zbor preko nadzornega odbora.

V. PRENEHANJE DRUŠTVA

46. člen
DGP preneha delovati:
- s sklepom občnega zbora, ki je bil sprejet z dvotretjinsko večino vseh članov,
- po samem zakonu.

47. člen
Če DGP preneha delovati, prevzame njegovo premoženje Zveza geografskih društev Slovenije v Ljubljani, Aškerčeva 2. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
O sklepu o prenehanju DGP mora zastopnik DGP v 30 dneh obvestiti pristojni upravni organ. Sklepu o prenehanju je potrebno priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi DGP, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti, višina javnih sredstev, njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja DGP na drugo društvo ali lokalno skupnost.
Če DGP spremeni statut, registrirano ime ali zastopnika, mora vložiti zahtevo za spremembo registracije v 30 dneh od nastale spremembe. Zahtevi iz prejšnjega stavka se mora priložiti zapisnik občnega zbora, na katerem so bile sprejete spremembe. Če je bil spremenjen statut, mora DGP zahtevi priložiti novi statut v dveh izvodih.

VI. KONČNE DOLOČBE

48. člen
Statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme redni občni zbor DGP. Za spreminjanje statuta velja enak postopek kot za njegov sprejem.


Turnišče, 18. 11. 2005

Predsednik DGP:

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv