Pravilnik o nagradah

V skladu s Statutom Društva geografov Pomurja, sprejetega dne 18. 11. 2005 velja Pravilnik o častnem članstvu in priznanju Društva geografov Pomurja.

Člen 1
Društvo geografov Pomurja p o d e l j u j e za:
- izjemne uspehe pri razvijanju in utrjevanju organizacijske rasti in razvejene dejavnosti Društva geografov Pomurja in njegovega uveljavljanja na različnih področjih dela,
- uspešno in predano delo v organih Društva geografov Pomurja,
- dosežke pri izdajanju, tiskanju in razširjanju geografskih del, katerih (so) izdajatelj je Društvo geografov Pomurja,
- izjemne zasluge pri širjenju in utrjevanju ugleda Društva geografov Pomurja doma in v svetu,
- razvoj slovenske geografske misli in za vidne dosežke znanstveno-raziskovalnega dela na različnih področjih geografije in pri uveljavitvi njenih dosežkov na področju vzgoje in izobraževanja,
- uveljavitev in utrditev geografije kot temeljne nacionalne vede za poznavanje značilnosti slovenske zemlje, njenega človeka, njunih medsebojnih odnosov in vplivov,
- razvoj, modernizacijo in uveljavitev geografije kot temeljnega in splošno izobraževalnega predmeta na vseh stopnjah našega šolskega (izobraževalnega) sistema,
- uspešen in inovativen prenos znanstveno-raziskovalnih rezultatov in njihovih dosežkov ter temeljnih geografskih zakonitosti v aplikativne prostorske in družbene vede,
- zasluge pri širjenju in utrjevanju ugleda slovenske geografije doma in v svetu,
- dosežke na področju geografskega strokovnega, poljudno-znanstvenega, znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega (učbeniki) tiska

n a s l e d n j e:
- naziv Častni član Društva geografov Pomurja,
- Priznanje Društva geografov Pomurja.

Člen 2
Naziv "ČASTNI ČLAN DRUŠTVA GEOGRAFOV POMURJA" podeli Društvo geografov Pomurja tistemu svojemu rednemu članu, ki ima posebne zasluge za:
- dolgoletno odmevno delo na področju delovanja v Društvu geografov Pomurja,
- izjemne uspehe pri razvijanju in utrjevanju organizacijske rasti in razvejene dejavnosti Društva geografov Pomurja in njegovega uveljavljanja na različnih področjih dela,
- izjemne zasluge pri širjenju in utrjevanju ugleda Društva geografov Pomurja doma in v svetu,
- razvoj slovenske geografske misli in za vidne dosežke znanstveno-raziskovalnega dela na različnih področjih geografije in pri uveljavitvi njenih dosežkov na področju vzgoje in izobraževanja,
- uveljavitev in utrditev geografije kot temeljne nacionalne vede za poznavanje značilnosti slovenske zemlje, njenega človeka, njunih medsebojnih odnosov in vplivov,
- razvoj, modernizacijo in uveljavitev geografije kot temeljnega in splošno izobraževalnega predmeta na vseh stopnjah našega šolskega (izobraževalnega) sistema,
- uspešen in inovativen prenos znanstveno-raziskovalnih rezultatov in njihovih dosežkov ter temeljnih geografskih zakonitosti v aplikativne prostorske in družbene vede,
- zasluge pri širjenju in utrjevanju ugleda slovenske geografije doma in v svetu,
- dosežke na področju geografskega strokovnega, poljudno-znanstvenega, znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega (učbeniki) tiska

Člen 3
"PRIZNANJE DRUŠTVA GEOGRAFOV POMURJA" podeli Društvo geografov Pomurja tistemu svojemu rednemu članu, ki ima zasluge za:
- večletno prizadevno, uspešno in predano delo v organih Društva geografov Pomurja,
- razvoj in ugled posameznih dejavnosti Društva geografov Pomurja doma in/ali za njihovo uveljavitev v tujini,
- organizacijske in vsebinske dosežke pri izdajanju, tiskanju in razširjanju geografskih del, katerih (so)izdajatelj je Društvo geografov Pomurja,
- vsebinsko in organizacijsko bogatitev dela Društva geografov Pomurja,
- načrtovane in uspešno izvedene akcije Društva geografov Pomurja, ki so bile odmevne na znanstveno-raziskovalnem, izobraževalnem in aplikativnem področju,
- uspešno in prizadevno zbiranje in porabo materialnih sredstev, ki so pomembna in temeljna materialna postavka celotnega delovanja Društva geografov Pomurja.

Člen 4
Predloge za naziv Častni član in Priznanje Društva geografov Pomurja sprejema Izvršni odbor Društva geografov Pomurja.
Pravico do predlaganja kandidatov imajo vsi redni in častni člani Društva geografov Pomurja.
Vsi predlogi morajo biti ustrezno utemeljeni in morajo biti podani v pisni obliki.
Rok za oddajo predlogov je 30. september tekočega leta za njihovo obravnavo in njihov sprejem na naslednjem občnem zboru Društva geografov Pomurja.

Člen 5
Izvršni odbor Društva geografov Pomurja takoj po preteku roka za oddajo predlogov pregleda predloge z vso potrebno dokumentacijo, ugotovi in preveri ustreznost predlogov in sestavi seznam kandidatov za častno članstvo in priznanja Društva geografov Pomurja.
Nepopolne predloge vrne predlagateljem v dopolnitev. Dopolnitve morajo biti oddane Izvršnemu odboru Društva geografov Pomurja najkasneje v 30 dneh.
Odbor uskladi predloge s Pravilnikom, sestavi usklajen predlog kandidatov ter ga posreduje v nadaljnji postopek Občnemu zboru Društva geografov Pomurja.
Končno odločitev o podelitvi naziva Častni član in Priznanja Društva geografov Pomurja sprejme Občni zbor Društva geografov Pomurja.

Člen 6
Društvo geografov Pomurja lahko podeli vsakih pet let največ po en naziv Častni član Društva geografov Pomurja.
Društvo geografov Pomurja lahko podeli vsako leto največ po dve Priznanji Društva geografov Pomurja.

Člen 7
Za vsako častno članstvo in priznanje iz l. člena tega Pravilnika izda Izvršni odbor Društva geografov Pomurja ustrezno listino, ki jo podpiše predsednik Društva geografov Pomurja in ima odtisnjen žig Društva geografov Pomurja.

Člen 8
Imena dobitnikov se razglasijo na Občnem zboru Društva geografov Pomurja. Slovesna podelitev listin je lahko takoj po razglasitvi ali na prvi večji društveni prireditvi.

Člen 9
Listino podeli predsednik Društva geografov Pomurja, predsednik delovnega predsedstva Občnega zbora Društva geografov Pomurja ali častni član Društva geografov Pomurja. Pri podelitvi listine se prebere izvleček iz utemeljitve.
Imena dobitnikov listin Društva geografov Pomurja se objavijo na društvenih spletnih straneh, v periodičnem strokovnem tisku in po drugih običajnih poteh, ki dosežejo članstvo ter lahko tudi v drugih javnih sredstvih obveščanja.

Člen 10
Izvršni odbor Društva geografov Pomurja vodi Register vseh podeljenih listin Društva geografov Pomurja. V njem so naslednji podatki: ime in priimek, vrsta listine, datum podelitve, ime in priimek podeljevalca ter kraj in datum izročitve listine.
Sestavni del Registra Društva geografov Pomurja je celotna dokumentacija o kandidatu, predlog z utemeljitvijo in sklep o dodelitvi ustrezne nagrade.

Člen 11
Dobitniki naziva "Častni član Društva geografov Pomurja " so opravičeni plačevanja članarine, prejemajo brezplačno vse redne publikacije Društva geografov Pomurja, ki so vključene v članarino Društva geografov Pomurja.
Ob smrti jim Društvo geografov Pomurja objavi osmrtnico v osrednjem slovenskem dnevnem časopisu in pripravi oziroma sodeluje pri pripravi nekrologa za objavo v strokovnem tisku.

Člen 12
Izvršni odbor Društva geografov Pomurja lahko na podlagi utemeljenih razlogov predlaga Občnemu zboru Društva geografov Pomurja posameznega člana ali skupino članov Društva geografov Pomurja zaradi izjemnih zaslug za razvoj, organiziranost in izjemne dosežke na področju delovanja Društva geografov Pomurja kot kandidata za lokalno, regionalno ali državno priznanje.

Člen 13
Pravilnik o nagradah Društva geografov Pomurja prične veljati z dnem, ko ga sprejme in potrdi Občni zbor Društva geografov Pomurja.

Člen 14
Ta pravilnik je obravnaval in sprejel redni letni Občni zbor Društva geografov Pomurja in sicer na svojem zasedanju v Fokovcih, 8. decembra 2006.
Z začetkom veljave tega pravilnika prenehajo veljati vsa druga določila, ki obravnavajo naziv častni član Društva geografov Pomurja in priznanje Društva geografov Pomurja.


Predsednik delovnega predsedstva Občnega zbora Društva geografov Pomurja

Tatjana Kikec

NAZAJ